Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Ang iba ay siyentipiko ang paraan ng pagdulog samantalang relihiyoso naman sa iba.